RSS Nieuws

 • Vooraankondiging arresten Hoge Raad 25 oktober 2019 21 oktober 2019
  Onder voorbehoud zal de Hoge Raad op vrijdag 25 oktober aanstaande de volgende arresten in genoemde zaken wijzen. De met toepassing van artikel 80a RO en 81 RO te wijzen arresten zijn ook in dit overzicht opgenomen.
 • Tip van de sluier 2/5: Doteer aan de oudedagsreserve 21 oktober 2019
  Vanwege de invoering van het tweeschijvenstelsel in 2020 is het relatief voordelig om dit jaar nog aan de oudedagsreserve te doteren. Natuurlijk moet de ondernemer wel aan de voorwaarden voldoen.
 • Inspecteur moet niet gerechtigdheid dividenden aantonen 21 oktober 2019
  De Hoge Raad oordeelt dat de inspecteur de stelplicht en bewijslast heeft voor feiten die meebrengen dat een Japans pensioenfonds niet de uiteindelijk gerechtigde is tot de opbrengsten uit de aandelen waarop dividendbelasting is ingehouden.
 • Besluit teruggaaf betaalde overdrachtsbelasting gewijzigd 18 oktober 2019
  Soms is een onroerende zaak geleverd en wordt nadien de rechtshandeling feitelijk en rechtens ongedaan gemaakt. In die situatie bestaat recht op teruggave van overdrachtsbelasting. De staatssecretaris heeft zijn besluit hierover geactualiseerd.
 • Vergrijpboete voor gebruik kassaprogramma met afroommodule 18 oktober 2019
  Als een ondernemer gebruik maakt van een kassaprogramma met software waarmee omzet is te wissen, loopt hij een risico. Als de inspecteur meent dat met die software winst is afgeroomd, zal hij niet alleen de opgegeven winst corrigeren maar waarschijnlijk ook een vergrijpboete opleggen.
 • Voorstel aanpassing liquidatieverliesregeling gewijzigd 18 oktober 2019
  In april 2019 was een internetconsultatie over het initiatiefwetsvoorstel van GroenLinks om de liquidatie- en stakingsverliesregeling aan te passen. Dit heeft geleid tot een paar aanpassingen. Bovendien heeft het kabinet kenbaar gemaakt het wetsvoorstel over te nemen.
 • Is uw bezwaar met kennisgeving afgedaan? Vorder dwangsom! 18 oktober 2019
  Als iemand een bezwaarschrift indient bij de Belastingdienst, moet de inspecteur daarop duidelijk reageren. Als hij het bezwaarschrift met alleen maar een kennisgeving afdoet, telt dit niet als een beslissing. De belanghebbende kan dan van de fiscus een dwangsom vorderen vanwege het niet-tijdig beslissen op zijn bezwaarschrift.
 • Voor afschrijvingsbeperking geldt ruim begrip aanhorigheid 17 oktober 2019
  Als bouwwerken kwalificeren als aanhorigheden van gebouwen, mag een ondernemer in beginsel deze bouwwerken niet verder afschrijven dan tot de bodemwaarde. Volgens Hof Den Bosch moet men het begrip aanhorigheid ruim opvatten voor de toepassing van deze afschrijvingsbeperking.
 • Makkelijker kunnen we het voorlopig nog niet maken 17 oktober 2019
  Het Tweede Kamerlid Baudet heeft vragen gesteld over het vereenvoudigen van het huidige belastingsysteem.
 • Vervanging PKI-overheidscertificaten door Logius 17 oktober 2019
  Op 16 oktober 2019 heeft Logius het PKI-overheidscertificaat ontvangen. Dit heeft mogelijk gevolgen voor de uitwisseling van berichten van uw software met de Belastingdienst.
 • Cirkelconstructie nodig voor volle hypotheekrenteaftrek 17 oktober 2019
  Met een zogeheten cirkelconstructie in het echtscheidingsconvenant is het mogelijk dat een van de ex-echtgenoten een bedrag ter grootte van de hele hypotheekrente aftrekt ondanks het feit dat hij maar voor de helft eigenaar is van de voormalige echtelijke woning. Zonder deze constructie kan hij maar de helft van de hypotheekrente aftrekken, ook al lijkt […]
 • Geen dienstbetrekking als arbeidskracht taak mag weigeren 16 oktober 2019
  Verricht iemand werkzaamheden voor een bedrijf, maar mag hij opdrachten weigeren als hij het druk genoeg heeft met de werkzaamheden voor zijn eenmanszaak? En moet hij verrichte werkzaamheden juist voor eigen rekening overdoen als hij ze de eerste keer niet goed genoeg uitvoert? Dan is volgens Hof Amsterdam fiscaal gezien geen sprake van een dienstbetrekking.
 • Eenmalige renseigneringsplicht aanbieders saldolijfrenten 16 oktober 2019
  Bij invoering van de Wet inkomstenbelasting 2001 is overgangsrecht opgenomen voor saldolijfrenten. Voor deze lijfrenten waarvan de premies niet aftrekbaar waren eindigt het overgangsrecht per 1 januari 2021. Dit leidt tot een afrekenmoment voor gerechtigden tot een zuivere saldolijfrente op 31 december 2020.
 • Verdragenoverzicht per 1 oktober 2019 16 oktober 2019
  Het verdragenoverzicht wordt elk kwartaal bijgewerkt. In dit overzicht zijn niet alleen belastingverdragen opgenomen, maar ook andere regelingen.
 • Verknochtheid vereist meer dan overeenkomst in geschilpunten 16 oktober 2019
  Als diverse beroepsprocedures aan elkaar verknocht zijn, kan dat een rechtvaardiging zijn voor een langere duur van de beroepsprocedures. De Hoge Raad benadrukte onlangs nog maar eens dat niet per definitie sprake is van verknochtheid van zaken als in deze zaken dezelfde geschilpunten aan de orde zijn.