RSS Nieuws

 • Ondernemer mag gebruik maken van bekendheid echtgenoot 19 juli 2019
  Soms weet iemand door de activiteiten van zijn echtgenoot een netwerk binnen een bepaalde branche op te bouwen, waardoor hij gemakkelijk aan opdrachten kan komen. Deze omstandigheid sluit niet uit dat die persoon fiscaal ondernemer is, zo oordeelt Rechtbank Noord-Nederland.
 • Subsidieregeling STAP-budget ter consultatie 19 juli 2019
  Het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft de subsidieregeling STAP-budget ter consultatie aangeboden.
 • Afnemersbetalingen zelf opeisen is onbehoorlijk bestuur 19 juli 2019
  Als de bestuurder van een B.V. de betalingen van afnemers van die B.V. overmaakt naar zijn eigen privérekening, pleegt hij daarmee onbehoorlijk bestuur. De B.V. zal door deze handeling de btw op de betaalde facturen niet kunnen afdragen. In deze situatie kan de fiscus de bestuurder aansprakelijk stellen.
 • Medebelanghebbende moet tijdig om WOZ-beschikking verzoeken 18 juli 2019
  Wie als medebelanghebbende een WOZ-beschikking over een bepaald jaar wil ontvangen, moet daartoe een verzoek indienen voordat het jaar dat volgt op het desbetreffende jaar is verstreken.
 • Overzicht lopende EU-wetgeving 18 juli 2019
  Minister Hoekstra van Financiën heeft de Eerste en Tweede Kamer een brief met het verslag van de Eurogroep en Ecofinraad van 8 en 9 juli gestuurd met daarbij een overzicht van Europese voorstellen tot wetgeving met de stand van zaken per voorstel.
 • Informatiebeschikking is te vervangen 18 juli 2019
  Rechtbank Zeeland-West-Brabant meent dat de wet niet uitsluit dat de inspecteur een nieuwe informatiebeschikking oplegt voor een aanslag voor een bepaald jaar terwijl eerder een informatiebeschikking voor diezelfde aanslag is ingetrokken in de bestuursfase.
 • Grens van 500 km werkt beide kanten op 17 juli 2019
  Rechtbank Noord-Nederland oordeelt dat het criterium ‘uitsluitend of nagenoeg uitsluitend’ in de vermogensetikettering voor auto’s een afwijkende invulling heeft. In plaats van de 90%-grens is alleen de grens van 500 kilometer van belang.
 • Waardebepaling vastgoed via vooroverleg 17 juli 2019
  Wie voorafgaand aan het indienen van de aangifte zekerheid wil krijgen over de waarde van vastgoed, kan dit vanaf 15 juli via een aanvraag tot vooroverleg doen.
 • Bereid vooroverleg over gebruikelijk loon goed voor 17 juli 2019
  De gebruikelijkloonregeling leidt nog regelmatig tot de nodige discussie. Vooroverleg is mogelijk maar het is verstandig om je goed voor te bereiden.
 • Fiscus moet rente betalen over late griffierechtvergoeding 16 juli 2019
  Als een beroepsprocedure onredelijk lang duurt, heeft de belanghebbende in beginsel ook recht op een vergoeding van de wettelijke rente over de te laat ontvangen griffierechtvergoeding.
 • Op Prinsjesdag meer duidelijk over letselschadevergoeding in box 3 16 juli 2019
  Op Prinsjesdag wordt duidelijk op welke wijze letselschadevergoedingen buiten de vermogensbelasting gehouden kunnen worden. Dit laat staatssecretaris Snel weten in een brief aan de Tweede Kamer.
 • Wet fiscale arbitrage in werking getreden 16 juli 2019
  De Wet fiscale arbitrage is op 16 juli 2019 in werking getreden. Deze wet implementeert de arbitragerichtlijn ter beslechting van belastinggeschillen over dubbele belastingheffing in de EU in de Nederlandse wetgeving.
 • Actuele ontwikkelingen in de liquidatieverliesregeling 16 juli 2019
  Het afgelopen jaar is de liquidatieverliesregeling van artikel 13d Wet VPB 1969 regelmatig in het nieuws geweest. In dit artikel komen twee arresten aan de orde, een goedkeuring en de voorgestelde wijzigingen van de liquidatieverliesregeling.
 • Onverplichte agiostorting op derdenrekening valt in box 3 16 juli 2019
  Als iemand geld stort op de derdenrekening van een notaris zodat dit bedrag is te storten als agio in een B.V., heeft dat geld niet per definitie het vermogen van die persoon verlaten. Het gestorte bedrag kan nog steeds behoren tot het vermogen in box 3.
 • Verkoper van B.V. toch eerder aansprakelijk 15 juli 2019
  Verkoopt een dga zijn B.V. met daarin een herinvesteringsreserve, maar met onvoldoende middelen om deze fiscale claim te voldoen? Dan riskeert de dga aansprakelijkstelling. Dat de koper tegenover de vrijval van de herinvesteringsreserve misschien een vordering kan afwaarderen, is geen garantie om aan deze aansprakelijk te ontkomen.